top of page

Kompas Dnia - strategia wykorzystania faz cyklu gospodarczego na rynkach akcji (cykl edukacyjny)

W dzisiejszym Kompasie Dnia chcielibyśmy na bazie aktualnych danych przybliżyć nieco proces inwestycyjny oparty o cykle makroekonomiczne i wskazać na istotne przewagi odgórnej analizy rynku.

Chociaż istnieją okresy pewnych rozbieżności stóp zwrotu wynikające głównie z warunków makroekonomicznych (kompromis pomiędzy wzrostem gospodarczym a stopami procentowymi, warunkami finansowymi/kredytowymi), większość rynków akcji wykazuje tendencję do poruszania się w cyklach, które w dużym stopniu są związane z cyklami koniunkturalnymi. Zrozumienie tych cykli może stanowić klucz do lepszego nawigowania po rynku i podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych.

Podzieliłem ten wpis na dwie części. Cześć pierwsza poświęcona jest aspektowi edukacyjnemu, w drugiej części wykorzystam materiał edukacyjny do zobrazowania aktualnej sytuacji na rynku i wskażę możliwości inwestycyjne na 2024 rok.


Cześć I (edukacyjna)

Cykle Koniunkturalne a Rynki Akcji

Rynki akcji reagują na przyszłe fundamenty gospodarcze, dlatego oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarczego i inflacji często znajdują odzwierciedlenie w bieżących cenach akcji. Warto jednak pamiętać, że zmiany w wycenie mogą również nastąpić w odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania inwestorów co do przyszłych zysków. Na przykład, jeśli inwestorzy zaczną spodziewać się ożywienia zysków po recesji, wycena rynku akcji może wzrosnąć jeszcze przed rzeczywistą poprawą sytuacji w gospodarce.


Fazy Cyklu Inwestycyjnego

Tradycyjnie, w ciągu cyklu inwestycyjnego można wyróżnić zarówno rynek niedźwiedzia, charakteryzujący się spadającymi cenami, jak i rynek byka, podczas którego ceny akcji ogólnie rosną lub utrzymują się na stabilnym poziomie. Rozpoznanie, w której fazie cyklu się znajdujemy, może być trudne w czasie rzeczywistym i często staje się jasne dopiero z perspektywy czasu.


Długość i Dynamika Cykli

Analiza historyczna rynków akcji w USA pokazuje, że średnia długość cyklu inwestycyjnego wynosi około 8 lat. Jednak każdy cykl jest unikalny i może różnić się długością oraz dynamiką, w zależności od panujących warunków makroekonomicznych, takich jak równowaga między wzrostem gospodarczym a stopami procentowymi.


Wnioski dla Inwestorów

Zrozumienie cykliczności rynków akcji i umiejętność identyfikacji obecnej fazy cyklu mogą znacząco wpłynąć na osiągane stopy zwrotu i skuteczność strategii inwestycyjnych. Inwestorzy, świadomi tego zjawiska, mogą lepiej przygotować się na zmiany i skuteczniej adaptować swoje portfele w odpowiedzi na sygnały rynkowe.


Podsumowanie

Rynki akcji są z natury cykliczne i choć każdy cykl inwestycyjny jest unikalny, zrozumienie tych cykli pozwala inwestorom lepiej zrozumieć ryzyka i możliwości. Świadomość, że znajdujemy się w ciągłym ruchu między rynkiem niedźwiedzia a rynkiem byka, i rozpoznanie charakterystycznych sygnałów każdej fazy, mogą być kluczem do skuteczniejszego inwestowania i osiągania lepszych wyników na przestrzeni czasu.Mini Cykle Gospodarcze: Klucz do Zrozumienia Rynków

W świecie finansów, gdzie niepewność jest jedynym pewnym zjawiskiem, zrozumienie cykli gospodarczych może być kluczowe dla inwestorów szukających przewagi na rynku. Oprócz długoterminowych cykli inwestycyjnych, które rozciągają się na lata, istnieją również krótsze cykle gospodarcze, które mogą mieć znaczący wpływ na rynki finansowe. Te tzw "mini cykle" odgrywają kluczową rolę w dynamice rynkowej i mogą oferować unikalne możliwości dla świadomych i czujnych inwestorów.


Dynamika Mini Cykli

Mini cykle, często przejawiające się w krótkotrwałych spowolnieniach i przyspieszeniach aktywności gospodarczej, mogą być napędzane przez różne czynniki, takie jak zmiany w cyklach zapasów, polityce, czy nawet fluktuacje w ogólnie pojętym zaufaniu biznesowym. Zazwyczaj te mini cykle nie obejmują recesji, ale tylko pauzy lub spowolnienia w ramach dłuższej ekspansji gospodarczej, ale mogą wpływać na tempo wzrostu gospodarczego i, co za tym idzie, na rynki akcji. Czasami trudno jest zidentyfikować te mini cykle przy użyciu punktów danych, takich jak publikacje PKB, które są publikowane kwartalnie i często później korygowane. Profesjonalni uczestnicy rynku mają tendencję do kładzenia dużego nacisku na punkty danych o wyższej częstotliwości, z których wiele opiera się na badaniach zaufania biznesowego lub wielkościach nowych zamówień, a nie na „twardych” punktach danych. Powszechnie używane miary w miejscach takich jak Chiny i Europa to tzw. Indeks Menedżerów Logistyki (PMI) oraz w USA szeroko obserwowany indeks Instytutu Zarządzania Podażą (zwykle określany jako ISM). Są one szeroko śledzone przez inwestorów, ponieważ ściśle korelują z PKB, ale mają tę przewagę, że są miesięczne, a zatem o wyższej częstotliwości niż kwartalne raporty PKB.


Wpływ na Rynki Akcji

Chcesz poczytać więcej?

Subskrybuj kompasrynkowy.pl, aby czytać dalej ten post.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page